เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดศูนย์ภาษา

 ^