เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ระเบียบ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
 ระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ สำหรับบุคลากรประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนสวัสดิการบุคลากร
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย    พ.ศ.๒๕๕๒
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่2) พ.ศ.2556


 
ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.๒๕๖๑
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวขสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ
ค่าจ้างค่าตอบแทน
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราเงินเดือนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
กองทุนสวัสดิการบุคลากร
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินยืมกองทุนสวัสดิการบุคลากร พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติการให้กูเยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่2)
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเป้าหมายในการบริหารดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับและอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สวัสดิการที่พัก
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพิ่มเติม
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ /๒๕๕๙
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ /๒๕๕
สวัสดิการเครื่องแบบ
 การจัดสวัสดิการเครื่องแบบสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕

 
^