เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

 
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

รุ่น 1 วันที่ 3-4 ส.ค. 62 รุ่น2 วันที่ 17-18 ส.ค. 62 
โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์(คุณต้น) บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

ไฟล์เอกสารการอบรม
 สไลด์บรรยายเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (pdf)
 สไลด์บรรยายเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน "การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ" ของคณะสถิติประยุกต์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กับแผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ ค่าตอบแทนในการดำเนินการพิจารณาในตำแหน่งวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งประเทศไทย(pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ งานวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพวารสาร การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การบริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงบเงินทุนคณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 - 2560 (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การเปรียบเทียบการดำเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (pdf)

 


 

 
^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,