เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

 
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ

รุ่น 1 วันที่ 3-4 ส.ค. 62 รุ่น2 วันที่ 17-18 ส.ค. 62 
โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์(คุณต้น) บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

ไฟล์เอกสารการอบรม
 สไลด์บรรยายเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (pdf)
 สไลด์บรรยายเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน "การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ" ของคณะสถิติประยุกต์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กับแผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ ค่าตอบแทนในการดำเนินการพิจารณาในตำแหน่งวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งประเทศไทย(pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ งานวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพวารสาร การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การบริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงบเงินทุนคณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 - 2560 (pdf)
 ตัวอย่างงานวิเคราะห์ การเปรียบเทียบการดำเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (pdf)

 


 

 
^