เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฯ

28 กพ. 2563 0 249

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

ธ.อาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัย "มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์"

ธ.อาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัย "มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์"

15 พย. 2562 0 291

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้พันธกิ..

แสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ8-62

แสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ8-62

07 สค. 2562 0 833

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งใ..

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562

05 สค. 2562 0 385

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ รุ่น..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

15 พค. 2562 0 590

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ ศ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

23 พย. 2561 0 1342

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ ศ ๒๕๖๑ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอั..

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐

25 พค. 2561 0 508

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิ..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

04 เมย. 2561 0 580

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ ศ ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข..

แจ้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

แจ้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

17 พย. 2560 0 1091

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 15 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิ

ประกาศมหาวิทยาลััยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลััยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

06 ตค. 2560 0 753

รายละเอ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำสินเชื่อ Home For All อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากับ MRR-3.85% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำสินเชื่อ Home For All อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากับ MRR-3.85% ต่อปี

28 กย. 2560 0 645

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังมีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อให้ปรนะชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอ..

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

13 กย. 2560 0 4300

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่2 พ ศ 2560 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้..

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการ Home For All ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปีแรก ระยะยาวกู้สูงสุด 40 ปี และ โครงการบ้านประชารัฐ ให้กู้เพื่อซื้อ/ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการ Home For All ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปีแรก ระยะยาวกู้สูงสุด 40 ปี และ โครงการบ้านประชารัฐ ให้กู้เพื่อซื้อ/ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

13 กย. 2560 0 473

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป้นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้วิสัย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU

06 กย. 2560 0 1313

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU ตามที่หน่วยงานของท่านได้ลงนามกับธนาคารอิสลามแห่งประเ..

ดาวน์โหลดตารางแสดงภาระงาน (สายสนับสนุน) ประกอบการขอตำแหน่งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 ที่นี่

ดาวน์โหลดตารางแสดงภาระงาน (สายสนับสนุน) ประกอบการขอตำแหน่งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 ที่นี่

07 สค. 2560 0 2058

ดาวน์โหลดตารางแสดงภาระงาน สายสนับสนุน ประกอบการขอตำแหน่งใหม่ ปีงบประมาณ พ ศ 2560 2565 gt; gt;Click lt; lt;

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) และ แผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) และ แผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่นี่

21 กค. 2560 0 1887

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน

โครงการ กตัญญูเลี้ยงดูบุพการี สำหรับผู้ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่ออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2560 สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  เปิดให้บริการการให้คำปรึกษา แนะนำการสืบค้นและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ

IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้บริการการให้คำปรึกษา แนะนำการสืบค้นและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ

22 มิย. 2560 0 763

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หรือ IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้บริการผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั..

^